Vukiva

11 tekstów – auto­rem jest Vu­kiva.

A te­raz chcę zasnąć i już nig­dy się nie obudzić ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lipca 2010, 00:56

Wiel­kim zwy­cięstwem człowieka, to włas­ny strach pokonać 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2010, 20:22

Nie będę dobrą córką, bo wy nie jes­teście dob­ry­mi rodzi­cami .
Nie będę dobrą sios­trą, bo ty nie jes­teś dob­rym bra­tem .
Nie będę dobrą przy­jaciółką, bo wy nie jes­teście dob­ry­mi przy­jaciółmi .
Nie będę dobrą uczen­nicą, bo wy nie jes­teście dob­ry­mi nau­czy­ciela­mi .

Nie będę . . . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 kwietnia 2010, 17:41

Miłość

Jak mówić o miłości, sko­ro nie ma
jej de­finic­ji ani
na­wet pre­cyzyj­ne­go ok­reśle­nia, a przecież
na­pisa­no o niej całe biblioteki
i będą o niej ludzie pi­sać, jak długo będą is­tnieć,
bo jest naj­ważniej­szą rzeczywistością
nasze­go człowie­czeństwa, tkwi

w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 kwietnia 2010, 17:01

Brak ko­muni­kac­ji to zabójca każde­go związku 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 kwietnia 2010, 19:31

Prawdziwa miłość

Dawać,
pożyczać,
odprowadzać,
spotykać,
odwiedzać,
pomagać,
opieko­wać się,
służyć,
poświęcać swo­je pieniądze, swój czas, siebie samego,

nie dla­tego, że ci oddadzą,
zwrócą,
odwiedzą,
spotkają,
pomogą,
zaopiekują się,
usłużą,
podziękują,
wynagrodzą,
przy­dadzą się,
poświęcą to­bie swo­je pieniądze, swój czas, siebie samych,

nie dla­tego, że tak trze­ba, po­win­no się, że nie wol­no inaczej,
ale dla sa­mej po­win­ności, uczci­wości, sprawiedliwości,
praw­dy, dob­ra, piękna.
To jest praw­dzi­wa miłość. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 kwietnia 2010, 07:23

Skoro:
Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie
to ja ich nie mam . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 marca 2010, 17:48

Za wszys­tko cze­go chce­my, przyj­dzie nam kiedyś zapłacić . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 marca 2010, 18:15

Miłość to zdo­być się na od­wagę, której sam się nie spodziewasz . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 marca 2010, 18:25

Krótka historia

- Kochasz mnie ?
- Tak.
- Dlacze­go ?
- Bo inaczej nie umiem.
- No ale cze­mu ?
- Bo tak .
- Jak tak ?
- Tak .
- Wy­jaśnij mi to .
- Jes­teś jak po­wiet­rze .
- Po­wiet­rze jest niewi­doczne .
- Ale zaw­sze przy To­bie .
- Nieod­czu­wal­ne .
- Zaw­sze Cię otula.
- Na­dal nie ro­zumiem .
- A umiesz żyć bez po­wiet­rza ? 

opowiadanie • 14 marca 2010, 18:58

Vukiva

Nikogo nie udaję . Staram się być uśmiechnięta . ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vukiva

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Aktywność